વોર્ડ નંબર 11 : કોંગ્રેસનું ભોપાળું બહાર આવ્યું. 800 મિટરની હદ માં રહેતા ત્રણ ઉમેદવારો ને ટિકિટ અપાઇ.

વડોદરા કોંગ્રેસે વોર્ડ નંબર 11 માં વિસ્તાર નહિ પરંતુ વ્યક્તિ ને ટિકિટ ફળવતા બહુ આક્રોશ વ્યાપ્યો છે. આશરે 18 કિલોમીટર ના વોર્ડ માં કોંગ્રેસ દવારા માત્ર 800 મીટર માં રહેતા … Read More